Statut i cele statutowe

Celami Stowarzyszenia zawartymi w statucie są:

 1. Prowadzenie działań o charakterze rozwojowym, w tym psychologicznym, terapeutycznym, profilaktycznym oraz edukacyjnym.
 2. Propagowanie wiedzy psychologicznej służącej rozwojowi osobistemu i społecznemu jednostek, rodzin i grup.
 3. Wykorzystanie metod oraz narzędzi psychologicznych, terapeutycznych i coachingowych na rzecz poprawy funkcjonowania emocjonalnego i społecznego beneficjentów.
 4. Rozwijanie umiejętności miękkich i kompetencji odbiorców projektowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem wspierania ich osobistych potencjałów.
 5. Wspieranie postaw związanych z osobistą kreatywnością i przedsiębiorczością, w tym inicjowanie nowatorskich działań na rzecz przedsiębiorczości społecznej.
 6. Inicjowanie i prowadzenie innowacyjnych, interdyscyplinarnych działań arteterapeutycznych, w których techniki artystyczne łączą się z terapeutycznymi.
 7. Promowanie stylu życia opartego na pogłębionych relacjach interpersonalnych.
 8. Propagowanie otwartości i tolerancji dla inności z uwzględnieniem grup i społeczności marginalizowanych i defaworyzowanych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:

 1. Organizowanie szkoleń, warsztatów, seminariów oraz innego rodzaju zajęć o zróżnicowanej tematyce psychologicznej i edukacyjnej.
 2. Realizację projektów profilaktycznych, terapeutycznych i edukacyjnych dla przedstawicieli różnych grup społecznych.
 3. Prowadzenie działalności trenerskiej, coachingowej i mentoringowej.
 4. Prowadzenie działalności terapeutycznej w tym terapii indywidualnej i grupowej dla beneficjentów.
 5. Podejmowanie współpracy z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, osobami prywatnymi jak również̇ podmiotami międzynarodowymi.

Pełen statut Stowarzyszenia jest do pobrania tutaj.